Uslovi korišćenja

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGA TOTAL SPORT D.O.O. BEOGRAD SAODREDBAMA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Svrha ovog dokumenta je da definiše uslove korišćenja Internet servisa privrednog društva TotalSport d.o.o., prodaje robe, kao i međusobne obaveze Korisnika, kao kupca, i privrednog društvaTotal Sport d.o.o., kao prodavca.
Total Sport d.o.o. zadržava pravo promene ovog dokumenta bez obaveze da o tome posebnoobavesti svoje korisnike, tako da je preporučljivo ovaj dokument pročitati pre svakog korišćenjainternet portala.
Opšti uslovi prodaje su sastavljeni u skladu sa zakonima Srbije.
Na osnovu odredaba čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privrednodruštvo Total Sport d.o.o. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internetsajta www.totalsport.rs obaveštava o sledećim opštim uslovima korišćenja usluga:

1. Prodaja robe preko internet sajta www.totalsport.rs obavlja se u okviru registrovanedelatnosti privrednog društva Total Sport d.o.o.

TOTALSPORT DOO

  • Adresa:Rade Končara 19/3
  • PIB:108057121
  • Matični Broj:20924462
  • Raiffeisen Račun:265-1630310006109-24
  • Email:totalsport011@gmail.com

2. Roba koja se prodaje putem internet sajta www.totalsport.rs poseduje svojstva potrebna zaredovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom.
3. Prodajna cena robe je naznačena uz svaki artikal.
4. Mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajnepodsticaje (akcijska prodaja), obavlja se u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internetsajtu www.totalsport.rs.
5. Korisnik prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezuplaćanja naručene robe.
5.1. Stupanje u korisnički odnos smatra se zaključenjem ugovora i stupa na snagu momentomdavanja saglasnoti na odredbe ovih Opšte uslova.
5.2. Korisnički odnos između Korisnika i Total Sport d.o.o. se zaključuje na neodređeno vreme.
6. Korisnik robu koju kupuje putem internet sajta www.totalsport.rs može platiti pouzećemgotovinski u trenutku isporuke, uplatnicom u pošti ili banci ili platnom karticom;
6.1. Prilikom plaćanja korišćenjem platnih kartica Visa, MasterCard, Maestro, Dina, AmericanExpress, Yuba Card, Korisnik plaća obračunati iznos, dok troškove transakcije (bankarskaprovizija) snosi Total Sport d.o.o.
6.2. Prilikom plaćanja pouzećem, Korisnik plaća obračunati iznos Kurirskoj službi, premadostavljenom računu uz troškove dostave.
6.3. Prilikom plaćanja uplatnicom, Korisnik plaća obračunati iznos u roku od 48 časova, premapodacima za uplatu.
7. Prodavac nakon prijema narudžbine putem sajta www.totalsport.rs, Korisniku potvrđujenarudžbinu izdavanjem predračuna u roku od 48 sati od trenutka naručivanja (ne računajućisubotu, nedelju i praznike);
8. Narudžbine prispele do 15 časova, procesuiraju se istog dana, a narudžbine prispele nakon 15časova procesuiraju narednog radnog dana (ne računajući subotu, nedelju i praznike);
9. Narudžbina se smatra potvrđenom od strane Korisnika i neopozivom, izvršenjem uplatekompletnog iznosa koji je naznačen na predračunu i u okviru roka važnosti predračuna;
9.1. Predračune i račune za pružene usluge Total Sport d.o.o. dostavlja Korisniku putemelektronske pošte, na registrovanu adresu Korisnika, nakon prijema narudžbine, u toku trajanjakorisničkog odnosa.
9.2. Predračuni i računi sadrže, između ostalog, obračunati iznos za korišćenje usluga TotalSport d.o.o. i obaveze po osnovu javnih prihoda (porezi, takse i dugo), kao i informacije onačinu i roku plaćanja, izjavu reklamacije i obaveštenje o mogućnosti raskida.
9.3. Predračuni se šalju Korisniku elektronskim putem.
9.4. Dostavu računa u štampanom obliku Total Sport d.o.o. vrši putem obične poošte, na posebanzahtev Korisnika, za šta može Korisniku naplatiti takve troškove poštanskih usluga.
9.5. Podaci o računima Korisnika dostupni su i putem Internet servisa Total Sport d.o.o. tom Korisniku.
9.6. Total Sport d.o.o. nije odgovoran u slučaju da Korisnik ne primi blagovremeno predračunili račun (usled kvara na računarskoj mreži Korisnika ili propusta u radu poštanske službe).
9.7. Korisnik je dužan da odmah po isteku uobičajenog roka za prijem predračuna ili računaobavesti Total Sport d.o.o. o izostanku i zatraži slanje duplikata.
10. Total Sport d.o.o. ima isključivo autorsko pravo na Total Sport d.o.o. Internet servisu i napojedine elemente koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet,podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa.
10.1. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili platforme u celini, bez izričite prethodne dozvoleu pisanoj formi izdate od Total Sport d.o.o. kao nosioca isključivog autorskog prava, smatraće se povredom autorskog prava Total Sport d.o.o. i podložno je pokretanju svih postupaka u punojzakonskoj meri.
11. Na internet stranici www.totalsport.rs korisnik see može jednostavno prijaviti kaoregistrovani korisnik. Registrovan korisnik u postupku registracije popunjava tražene podatke.Svaki registrovani korisnik dobija svoje korisničko ime i lozinku koja je tajna.
11.1. Korisnik usluga Total Sport d.o.o. može postati svako zainteresovano poslovno sposobno,domaće ili strano, fizičko ili pravno lice odnosno preduzetnik.
11.2. Prilikom popunjavanja zahteva za zasnivanje korisničkog odnosa Korisnik navodi samoone podatke o sebi koji su neophodni za izvršenje usluga za čije je korišćenje zainteresovan.
11.3. Korisnik se predstavlja Total Sport d.o.o. Internet servisu svojom potvrđenom(verifikovanom) adresom elektronske pošte.
11.4. Total Sport d.o.o. se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka vezanih za korišćenjeusluga i tajnost komunikacije Korisnika na Internetu, u skladu sa važećim propisima.
11.5. Total Sport d.o.o. se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnostKorisnika koju putem Interneta izvrše treća lica. Total Sport d.o.o. će svako narušavanje pravaprivatnosti i sigurnosti Korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.
11.6. Total Sport d.o.o.vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak zaobradu, u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način takoda lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrhaobrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.
11.7. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju naverodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.
11.8. Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanjaTotal Sport d.o.o. Internet servisa, bezbednost Korisnika Internet servisa i omogućavanje e-trgovine Korisnicima Internet servisa u skladu sa zakonom, izvršenje ugovora o kupovini, kao ipromotivna obaveštenja;
11.9. Prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika e-trgovine,Korisnika odnosno kupaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajnei zakonom;
11.10. Lica koja koriste podatke su ona lica koja su zaposlena u Total Sport d.o.o. koja imajuovlašćenje za korišćenje podataka, Total Sport d.o.o. sa kojim Korisnik stupa u obligacioni odnos(u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa), Kurirska služba (samo podatke koji suneophodni za isporuku robe korisnicima), kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/iliodluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
11.11. Davanje podataka o ličnosti je dobrovoljno, te niko ko ne želi da bude Korisnik TotalSport d.o.o. Internet servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali je ostavljanjepodataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o elektronskoj trgovini iZakona o oglašavanju, radi ostvarivanja prava po tim zakonima;
11.12. Lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bezobrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenjaInternet platforme, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korisničkogodnosa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanakpovuklo;
11.13. U slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugihprava koja im po zakonu pripadaju.
11.14. Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj telefona,e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa Internet platformi.
11.15. Total Sport d.o.o. ne odgovara za tačnost podataka koje su unela druga lica, kao ni zarezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.
11.16. Total Sport d.o.o. poštuje privatnost Korisnika Total Sport d.o.o. Internet servisa. Podaciiz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Total Sport d.o.o. neće otkrivati trećimlicima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovim Opštim uslovima i slučaju kada je toizričito zakonom propisano.
11.17. Total Sport d.o.o. može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetamadobijene tokom korišćenja Internet platforme. Ove podatke Total Sport d.o.o. može da koristikako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoju Internet platformu i njen sadržaj dodatnousmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima.
11.18. Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana naInternet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.
11.19. Korisnik se obavezuje da u slučaju promene podataka značajnih za identifikaciju odnosnoizvršenje usluga, o istom bez odlaganja obavesti Total Sport d.o.o.
11.20. Potvrdom zahteva za zasnivanje korisničkog odnosa Korisnik potvrđuje da je upoznat saodredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima.
11.21.Korisnik mora biti svestan da svojim korisničkim imenom i lozinkom može isključivoraspolagati sam odnosno osoba koju je on ovlastio. Svaki korisnik lično odgovara za sadržaj kojiupisuje na stranicu www.totalsport.rs.
12. Fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode, tako da ne moraju uvek i u svim detaljimaodgovarati stvarnim proizvodima. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora,te razlike u percepciji boje od strane ljudskog oka i slično ne možemo garantovati potpunusuglasnost boja naših proizvoda sa bojama kako ih korisnici vide na ekranu svog monitora. Utakvim slučajevima reklamacija nije opravdana.
13. Korisnik ima pravo vratiti proizvod u roku od 24 časa po prijemu u sledećim slučajevima:- isporuka proizvoda koji nije naručen- isporuka oštećenih proizvoda, a oštećenja su nastala zbog loše manipulacije prilikom isporukeod strane Kurirske službe.
13.1. Ukoliko Korisnik smatra da cena nije pravilno obračunata može podneti Total Sport d.o.o.reklamaciju u pisanom obliku putem elektronske pošte, u roku od 24 časa od prijema predračunaili računa, s tim što je dužan da uplati iznos koji reklamacijom nije osporen.
13.2.Korisnik može podneti zahtev za reklamaciju na isti način ukoliko je dostavljena pogrešnaroba, pod uslovom da Korisnik već nije započeo korišćenje robe, a sve u roku od 24 časa poprijemu robe.
13.3.Reklamacija mora da sadrži precizan opis nepravilnosti u obračunu ili drugog razloga zareklamaciju i mora biti potpisana od strane Korisnika ili lica koje je ovlašćeno za zastupanjeKorisnika.
13.4. Ukoliko je plaćanje obavljeno korišćenjem platnih kartica Visa, MasterCard i Maestro,Korisnik u zahtevu za reklamaciju obavezno navodi i podatke iz potvrde o uspešno obavljenomplaćanju.
13.5. Total Sport d.o.o. je dužan da u roku od radnih 7 dana po prijemu reklamacije obavestiKorisnika o tome da li je reklamacija usvojena.
13.6. Total Sport d.o.o. neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podneteneblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu podnete od strane Korisnika ili lica ovlašćenog zazastupanje Korisnika.
13.7. U slučaju usvajanja reklamacije za nepravilno obračunate usluge, Total Sport d.o.o. ćeKorisniku izdati novi predračun ili račun sa naznačenim rokom uplate, umanjen za uplaćeniiznos koji reklamacijom nije osporen.
13.8. U slučaju usvajanja reklamacije za pogrešno dostavljenu robu, Total Sport d.o.o. ćeKorisniku izdati predračun ili račun ispravljen u skladu sa zahtevima korisnika, umanjen zauplaćeni iznos ili obaviti povraćaj uplaćenog viška.
13.9. Roba koja je na akciji, odnosno na sniženju, nije podložna reklamaciji.13.10. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava Korisniku koji je plaćanje izvršio nekom odplatnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Total Sport d.o.o. seobavezuje da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što značida će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
14. Total Sport d.o.o. samostalno utvrđuje cene i druge komercijalne uslove za pružanje usluga, uskladu sa svojom poslovnom politikom.
14.1. U skladu sa zakonom, sve cene su sa uračunatim PDV-om.
14.2. Cene i drugi komercijalni uslovi pružanja usluga dostupni su Korisniku u svakom trenutkuputem Internet servisa Total Sport d.o.o.
14.3. Total Sport d.o.o. zadržava pravo na izmenu cena i drugih komercijalnih uslova pružanjausluga, o čemu putem Internet servisa obaveštava Korisnika.
15. Total Sport d.o.o. se obavezuje da Korisniku obezbedi korišćenje svojih Internet servisa, uokviru svojih tehničkih mogućnosti, s tim što zadržava pravo da, bez posebne najave, zbogradova na sistemu ili drugih potreba održavanja privremeno obustavi pružanje usluga, delimičnoili u celosti, sve dok za tim postoji opravdana potreba.
15.1. Total Sport d.o.o. se obavezuje da će na prikladan način informisati Korisnika o relevantnojdomaćoj zakonskoj regulativi iz oblasti Internet trgovine, te opšteprihvaćenim preporukama ikodeksima koji se odnose na dozvoljeno i prihvatljivo korišćenje servisa za Internet trgovinu.
15.2. Korisnik se obavezuje da će servise Total Sport d.o.o. koristiti u skladu sa zakonskomregulativom, preporukama i kodeksima iz prethodnog stava.
15.3. Svojim Internet servisom Total Sport d.o.o. omogućuje Korisniku da naruči ponuđenu robuiz Total Sport d.o.o. prodajnog asortimana.
15.4. Momentom naručivanja robe smatraju se:- Potvrda narudžbine na Internet servisu Total Sport d.o.o. kada se roba plaća pouzećem;- Prijem iznosa iz narudžbenice kada se roba plaća na drugi način.
15.5. Total Sport d.o.o. se obavezuje da robu naručenu u periodu od ponedeljka u 00 časova dopetka u 13 časova dostavi kurirskoj službi u roku od 24 časa.
15.6. Total Sport d.o.o. se obavezuje da robu naručenu u periodu od petka u 13 časova do nedeljeu 24 časa dostavi kurirskoj službi u ponedeljak.
15.7. Kurirska služba dostavlja naručenu robu u skladu sa pravilima Kurirske službe (LINK).
15.8. Kurirska služba ima isključivu odgovornost za isporuku naručene robe Korisniku.
15.9. Kurirska služba pošiljku donosi na adresu za isporuku Korisniku u periodu od 8-16 h.Korisnik se obavezuje da u tom periodu obezbedi da na adresi bude lice koje može preuzetipošiljku. Kurirska služba pokušava da uruči pošiljku u dva navrata. Ukoliko Korisnik ili lice kojemože preuzeti pošiljku ne bude na adresi dostave, Kurirska služba će kontaktirati Korisnika natelefon Korisnika i dogovori novi termin isporuke. Ukoliko Korisnik ni tada ne bude pronađen na adresi dostave, pošiljka će se vratiti Kurirskoj službi. Po povratku pošiljke, Korisnik će bitikontaktiran kako bi se ustanovio razlog neuručenja i kako bi se dogovorilo ponovno slanje.
15.10. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da Korisnik vizuelno pregleda paket daslučajno ne postoje neka vidna oštećenja na kupljenoj robi. Ukoliko Korisnik primeti da jetransportna kutija oštećenja i posumnja da je i proizvod možda oštećen, Korisnik je ovlašćen daodbije prijem pošiljke.
15.11. Korisnik se obavezuje da neoštećenu pošiljku preuzme i potpiše dokaz o prijemu pošiljke- adresnicu Kurirskoj službi, čime postaje saglasan sa ispravnošću primljene robe.
16. U slučaju da Korisnik blagovremeno ne izvrši uplatu naknade za korišćenje usluga, TotalSport d.o.o. zadržava pravo da mu bez prethodnog obaveštenja privremeno suspenduje pružanjeusluga u trajanju do deset kalendarskih dana.
16.1. Ukoliko Korisnik tokom perioda suspenzije izvrši uplatu, Total Sport d.o.o. će muomogućiti ponovno korišćenje usluga.
16.2. U slučaju da Korisnik do isteka perioda suspenzije ne izvrši uplatu, Total Sport d.o.o. ćeKorisniku trajno suspendovati pružanje usluga, raskinuti korisnički odnos i pokrenutiodgovarajući sudski postupak.
16.3. Total Sport d.o.o. može privremeno suspendovati pružanje usluga Korisniku ukolikopostoji osnovana sumnja da postoji bilo kakva nedopuštena ili prevarna radnja koja može nanetištetu Total Sport d.o.o., Korisniku ili trećem licu.
16.4. Total Sport d.o.o. je dužan da odmah po nastupanju slučaja iz prethodnog stava obavestiKorisnika o suspenziji pružanja usluga i razloga zbog kojih je do toga došlo.
16.5. Ukoliko nakon upozorenja Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem, Total Sportd.o.o. ima pravo da mu trajno suspenduje pružanje usluga, raskine korisnički odnos i pokreneodgovarajući sudski postupak.
16.6. Total Sport d.o.o. može privremeno suspendovati pružanje usluga Korisniku radiotklanjanja tehničkih kvarova ili obavljanja drugih neophodnih radova na svojoj infrastrukturi.
16.7. Total Sport d.o.o. će blagovremeno obavestiti Korisnika o terminima isključenja radiplaniranih radova na infrastrukturi.
17. Korisnik samostalno odgovara za svoje postupke prilikom korišćenja Interneta, Total Sportd.o.o. Internet servisa, kao i za sadržaj svoje komunikacije sa trećim licima i sadržaje koje učinijavno dostupnim putem Interneta uključujući i Total Sport d.o.o. Internet servis.
17.1. Total Sport d.o.o. ne odgovara za štetu koju Korisnik ili treće lice pretrpi usled:
– Smanjenog propusnog opsega, otežanog prenosa ili povremenih privremenih prekida upružanju usluga, koji su uzrokovani interferencijom, atmosferskim prilikama, fizičkimpreprekama i uopšte razlozima koji uzrokuju varijabilnost kojoj je podložna tehnologija žičnogili bežičnog povezivanja;
– Zagušenja, kašnjenja ili grešaka u funkcionisanju delova Interneta na koje Total Sport d.o.o.objektivno ne može da utiče;
– Neovlašćenog korišćenja Internet usluga sa strane Korisnika;
– Vršenja svih vrsta finansijskih i ostalih poslovnih transakcija od strane Korisnika na Internetu;
– Privremene ili trajne suspenzije pružanja Internet usluga propisanih odredbama ovih Opštihuslova ili zakonom;
– Korišćenja nestandardne opreme od strane Korisnika;
– Preseljenja Korisnika na drugu lokaciju sa koje nije moguć pristup uslugama Total Sport d.o.o.;
– Dejstva više sile ili drugih uzroka koji su van kontrole Total Sport d.o.o.;
– Trajnog prestanka obavljanja delatnosti pružanja Internet usluga Total Sport d.o.o..
18. Korisnički odnos između Total Sport d.o.o. i Korisnika može prestati na osnovu jednostranogotkaza svake strane.
18.1. Total Sport d.o.o. može jednostrano i bez otkaznog roka raskinuti odnos sa Korisnikom usledećim slučajevima:
– Ako Korisnik ne izmiri svoja dugovanja do isteka perioda privremene suspenzije iz ovih Opštihuslova;
– Ako Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem nakon privremene suspenzije i upozorenjaTotal Sport d.o.o.;
– Ako dođe do smrti ili gubitka poslovne sposobnosti Korisnika koji je fizičko lice ili pokretanjastečajnog, likvidacionog ili drugog postupka koji može dovesti do prestanka postojanja Korisnika koji je pravno lice;
– Ako Total Sport d.o.o. donese poslovnu odluku da prestane sa pružanjem Internet usluga iliprestane sa obavljanjem svoje delatnosti.
18.2. Korisnik može jednostrano raskinuti korisnički odnos sa Total Sport d.o.o. ukoliko nijesaglasan sa promenama ovih Opštih uslova. Zahtev za raskidanje korisničkog odnosa po ovomosnovu Korisnik je dužan da dostavi Total Sport d.o.o. u roku od osam dana od dana prijemaobaveštenja o promeni Opštih uslova. Korisnik je dužan da u slučaju prestanka korisničkogodnosa po bilo kom osnovu odmah izmiri sva dugovanja prema Total Sport d.o.o. nastala poosnovu pruženih usluga.
19. Total Sport d.o.o. zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova u skladu saizmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom.
20. Total Sport d.o.o. se obavezuje da Korisnika na pogodan način obavesti o izmenama ovihOpštih uslova.
21. Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu i primenjivaće se __.__.2014. godine.